การระงับเหตุอัคคีภัยด้วยถังดับเพลิง

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่อยากให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินบางครั้งแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นตัวสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน หรือบุคคลอย่างร้ายแรง เช่นการเกิดเหตุอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้จะทำให้เรามีวิธีใดที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร

  อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการระงับเหตุเบื้องต้นดังกล่าวก็คือ อุปกรณ์ดับเพลิงที่มักจะเรียกกันว่า ถังดับเพลิง แต่บางคนก็มักเรียกหม้อดับเพลิง ซึ่งต้องมาทำความรู้จักสิ่งนี้ก่อนว่าสามารถจะดับเพลิงได้อย่างไรและมีประสิทธิภาพถึงขนาดไหนบ้าง

  ถังดับเพลิงมีหลากหลายประเภทโดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งตามลักษณะของการใช้งานหรือลักษณะของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้

A – เป็นไฟไหม้ที่เกิดจากของแข็ง ยกตัวอย่างเช่น ผ้า กระดาษ เป็นต้น
B – เป็นไฟไหม้ที่เกิดจากของเหลวติดไฟ อย่างเช่น น้ำมัน ก๊าซ เป็นต้น
C – เป็นการที่ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างเช่น ไฟไหม้หม้อแปลง เป็นต้น
D – เป็นไฟที่เกิดจากโลหะติดไฟ อย่างเช่น สารแมกนีเซียม

ประเภทของเพลิงไหม้ที่ต้องแนะนำให้รู้จักกันคือ ถังดับเพลิงที่เป็นแบบผงเคมีแห้ง และถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่จะสามารถดับเพลิงได้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทเชื้อเพลิง คือ Class A, Class B และ Class C โดยประสิทธิภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า Fire rating โดยประกาศกฎหมายกระทรวงตามพระราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2551

มีเนื้อหาสำคัญดังนี้

สถานที่ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.80 กิโลกรัม พร้อมกับสามารถดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3A 40B ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถาน ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าถังดับเพลิงนั้นมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงหรือเปล่าควรดูจาก Fire Rating ของถังดับเพลิงนั้นก่อน ซึ่งจะติดอยู่กับตัวถังดับเพลิง ขึ้นอยู่ว่าบริษัทนั้นๆจะติดอยู่บริเวณไหน  ในทุกแบบของถังดับเพลิงจะมีแรงดันในการใช้งานตามประเภทของถังดับเพลิงนั้นๆ โดยถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจะมีแรงดันใช้อยู่ 195 psi สังเกตจากเกจ์วัดความดัน ซึ่งตามมาตรฐานแล้วถังทุกใบที่แรงดันเท่านั้นจะผ่านการทดสอบถังตามมาตรฐานผลัตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-1994 เรียบร้อยแล้ว

โดยมีหลักการใช้ง่ายๆคือ

1.ดึง – ดึงสลักออก
2.ปลอด – ปลอดสายฉีด
3.กด – กดทดสอบการใช้งาน
4.ส่าย – ส่ายข้อมือ

ข้อมูลจาก : firefocusshop.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *